Skip to main content

INZULINREZISZTENCIA

Torna | Mozgás | Életmód

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a személyes adatok kezeléséről
Önnek az általános adatvédelmi rendelet (vagy közismertebb nevén: GDPR) alapján joga van ahhoz, hogy az irtorna.hu (a továbbiakban Weboldal) internetes portálon végzett adatkezelésünkről előzetesen tájékozódjon és jogait gyakorolhassa. Az alábbi tájékoztató azzal a céllal készült, hogy Pataki Krisztina egyéni vállalkozó (és mint Szolgáltató, Adatkezelő) az Ön személyes adataival kapcsolatos adatkezelési gyakorlatát bemutassuk. Az adatkezelő elkötelezett az Ön személyes adatai védelme mellett.

ADATKEZELŐ
Az adatkezelő neve: Pataki Krisztina e v (a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő)

Elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlapja: https://www.irtorna.hu

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Az adatvédelemben számos olyan fogalom használatos, amelyek a köznapi értelemben vett jelentésükkel nem esnek egybe. Azért, hogy Ön pontos, a félreértésektől a lehető legteljesebb mértékig mentes tájékoztatást kaphasson, az alábbiakban bemutatjuk az itt használt fogalmakat és azok jelentését.
Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Egészségügyi adat: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 3. § értelmében az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat, továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás) illetve a GDPR 4. cikk 15. pontja alapján: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

AZ ADATKEZELÉST MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA
A személyes adatok kezelésének alapvető szabályait jogszabály határozza meg, valamint számos adatnak a kezelését jogszabály teszi lehetővé számunkra. Az alábbiakban ezeket soroljuk fel.
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
• 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfatv.)
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.)
• 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)
• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
AZ ADATKEZELÉS ESETEI
Az alábbiakban bemutatjuk, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről.
AUTOMATIKUSAN RÖGZÍTETT ADATOK
Kezelt adatok köre:
• Az IP cím és az IP cím alapján:
◦ az ország;
◦ a böngésző;
◦ a böngészőben beállított nyelv;
◦ a weboldal, amelyről a látogató érkezett;
◦ az operációs rendszer;
◦ a böngészésre használt eszköz;
◦ a böngészésre használt eszköz képernyőjének a felbontása;
◦ a böngésző ablak magassága és szélessége.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás nyújtása, minőségének javítása, statisztikai célú adatgyűjtés.
Az adatkezelés jogalapja: A Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatok megőrzésének ideje: A rögzítéstől számított 2 nap.

A KAPCSOLATTARTÁSHOZ, REGISZTRÁCIÓHOZ ÉS AZ IDŐPONTFOGLALÁSHOZ
Kezelt adatok köre:
• név (kötelezően megadandó személyes adat);
• telefonszám (kötelezően megadandó személyes adat)
• elektronikus levelezési cím (kötelezően megadandó lehetséges személyes adat);
• magyarországi cím (kötelezően megadandó személyes adat):
◦ megye;
◦ város;
◦ irányítószám;
◦ közterület neve és házszám;

Az adatkezelés célja: a szolgáltatással kapcsolatos bárminemű ügyintézés.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az adatok megőrzésének ideje: a szerződés teljesítésének teljes időtartama. Amennyiben szerződéskötésre nem kerül sor, az adatok törlésre kerülnek.

HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÁSHOZ
Kezelt adatok köre:
• keresztnév (megadandó személyes adat);
• elektronikus levelezési cím (megadandó személyes adat);
• feliratkozás dátuma
Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, a szolgáltatásokkal kapcsolatos információ nyújtása, bemutatása az érdeklődőknek.
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Az adatok megőrzésének ideje: a feliratkozástól a visszavonásig.

A SZÁMLÁZÁSHOZ
Kezelt adatok köre:
• vezetéknév (kötelezően megadandó személyes adat);
• keresztnév (kötelezően megadandó személyes adat);
• cégnév, amennyiben van (személyes adat lehet);
• magyarországi cím (személyes adat lehet):
◦ megye;
◦ város;
◦ irányítószám;
◦ közterület neve és házszám;
• megvásárolt szolgáltatás
Az adatkezelés célja: Az adózási kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az Áfatv-nek való megfelelés.
Az adatok megőrzésének ideje: A számla kiállítási naptári évének utolsó napjától számított 8 év az Sztv. szerint.

A KONZULTÁCIÓHOZ
Kezelt adatok köre:
• vezetéknév (személyes adat);
• keresztnév (személyes adat);
• elérhetőség (személyes adat):
• egészségügyi állapotával kapcsolatos adatai (önkéntesen megadható különleges személyes adat)
Az adatkezelés célja: a szerződés teljesítéséhez a kért konzultáció vonatkozásában annak létrejöttéhez szükséges.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, valamint 9. cikk (2) bek. a) pont)
Az adatok megőrzésének ideje: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a szerződés megszűnését követő 5 évig.

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.
A Weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
A Felhasználó a hozzájárulást a Weboldalon meghirdetett szolgáltatások vonatkozásában azok megrendelésével adja meg.
A Szolgáltató a Szolgáltatásokra történő regisztráció során külön jelölőnégyzetet biztosít a Felhasználó számára, a Felhasználó kifejezett hozzájárulásának biztosítására.
Tárhely szolgáltató:
Puzzleweb tárhelyek 6724 Szeged Kossuth lajos sgt. 18-20 Tóth Tamás
Kezelt adatok köre: valamennyi személyes adat.
Az Érintettek köre: a Weboldal Felhasználók, kapcsolatfelvételi üzeneteket küldők.
Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.
A kezelt adatok időtartama: a regisztráció törléséig tart.

Adatbiztonság:
Az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz, hogy biztosítsa a kezelt személyes adatok biztonságát, mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése kapcsán.


Az adatfeldolgozó neve: Google LLC
Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
Elektronikus levelezési címe: https://www.google.com/intl/hu_hu/contact/
Telefonos elérhetősége: nem ismert
Az adatkezelés terjedelme: Google Analytics statisztikai adatgyűjtő szolgáltatás,
Youtube videószolgáltatás
Adatkezelési tájékoztató: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
Megjegyzés: Az Európai Unió Bírósága 2020. július 16-ával hatályon kívül helyezte az EU-USA Adatvédelmi Pajzs alapjául szolgáló megállapodást.
Az adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kft.
Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonos elérhetősége: +36 303 544 789 (csak automata tájékoztatás)
Az adatkezelés terjedelme: elektronikus számla kibocsátása
Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

A honlap a Google Analytics szolgáltatást használja. A szolgáltatás sütiket és egyéb szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépre mentenek, így megkönnyítik a weblap felhasználói szokásainak elemzését.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN HASZNÁLT SÜTIK (COOKIE-K)
A weboldal használata során számos ún. süti tárolódik el az Ön eszközén. Ezek különböző célokat szolgálnak. Az alábbiakban arról adunk kimerítő tájékoztatást, hogy a weboldalról milyen sütik kerülhetnek az Ön gépére. Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy a különböző népszerű böngészőkben milyen beállítások révén tudja a sütik működését befolyásolni.
A sütikről további tájékoztatást a következő weboldalon talál: http://www.youronlinechoices.com/hu/
A WEBOLDALON HASZNÁLT SÜTIK BEMUTATÁSA
Munkamenet süti
Az adatkezelés célja: A Weboldal működését szolgálja.
PHPSESSID – munkamenet-azonosító.
Az adatkezelés jogalapja: A honlap működéséhez feltétlenül szükséges süti.
Az adatok megőrzésének ideje:
PHPSESSID – a munkamenet végéig.
Google Analytics (_ga, _gat, _gid)
Az adatkezelés célja: A Weboldal látogatottságának és használatának mérése anonim módon.
_ga – a látogatók megkülönböztetését szolgálja;
_gid – a látogatók megkülönböztetését szolgálja;
_gat – a lekérdezések számának szabályozását szolgálja.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapra való látogatáskor adhat meg.
Az adatok megőrzésének ideje:
_ga – a letöltéstől számított 2 év;
_gid – a letöltéstől számított 24 óra;
_gat – a letöltéstől számított 1 perc.
Hotjar (_hjIncludedInSample)
Az adatkezelés célja: A látogató viselkedését követi nyomon a Weboldalon statisztikai (anonim) adatgyűjtés végett.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapra való látogatáskor adhat meg.
Az adatok megőrzésének ideje: A látogatástól számított 365 nap.
Facebook (_fbp)
Az adatkezelés célja: A Facebook használja, hogy hirdetéseket helyezzen el a Weboldalon (pl. valós idejű hirdetések) A Facebook által használt sütikről itt tájékozódhat bővebben: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapra való látogatáskor adhat meg.
Az adatok megőrzésének ideje: A letöltéstől számított 3 hónap.
Youtube
Az adatkezelés célja:
YSC – Egy egyedi azonosítót tárol, hogy statisztikai adatokat gyűjtsön a Youtube a megtekintett videókról.
VISITOR_INFO1_LIVE – A látogató sávszélességét becsüli meg.
PREF – A Youtube szolgáltatás számára szolgáltat statisztikai adatokat a Weboldalon közzétett videók látogatói megtekintési szokásairól.
GPS – Egyedi azonosítót generál hordozható eszközökön, hogy meghatározza a látogató tartózkodási helyét.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapra való látogatáskor adhat meg.
Az adatok megőrzésének ideje:
YSC – A munkamenet végéig.
VISITOR_INFO1_LIVE – A letöltéstől számított 6 hónap.
PREF – A letöltéstől számított 8 hónap.
GPS – A letöltéstől számított 1 nap.

A SÜTIK MŰKÖDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSA AZ EGYES NÉPSZERŰ BÖNGÉSZŐKBEN
• Hivatkozás a Microsoft süti beállítási útmutatójához.
• Hivatkozás a Mozilla Firefox süti beállítási útmutatójához.
• Hivatkozás a Google Chrome süti beállítási útmutatójához.
• Hivatkozás az Opera süti beállítási útmutatójához.
• Hivatkozás az Apple Safari süti beállítási útmutatójához.

AZ ÖN JOGAI
A személyes adatai felett Ön rendelkezik. Az általános adatvédelmi rendelet alapján ezt többféleképpen teheti meg. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésünk során milyen jogokat gyakorolhat.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jogait a saját személyes adatai felett gyakorolhatja. Az Adatkezelő a beazonosításáig megtagadhatja az Ön jogainak az érvényesítését. Az Adatkezelő kizárólag a saját, Önről kezelt személyes adatai alapján igyekszik beazonosítani Önt, és nem kötelezhető arra, hogy további adatokat szerezzen be ehhez.
Elhunyt személy személyes adatai feletti rendelkezési jogot az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett egy Adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozata vehető figyelembe.

HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG
Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatait kezeljük-e, továbbá ahhoz is joga van, hogy a következő információkat megismerje:
• az adatkezelés célját vagy céljait ;
• az Ön kezelt személyes adatainak kategóriáit ;
• a személyes adatok kezelésének tervezett időtartamát );
• azokat a közigazgatási vagy igazságszolgáltatási szerveket, amelyeknél panasszal élhet
• amennyiben nem Öntől közvetlenül származnak a személyes adatok, akkor annak a forrását
Ön a személyes adatairól egy alkalommal ingyenes másolatot kérhet, illetve, ha elektronikusan adta be a kérelmét, akkor joga van ahhoz, hogy olyan elektronikus formátumban kaphassa meg a másolatot, amelyet széles körben használnak, kivéve, ha Ön más formátumban kéri és annak a teljesítésére az adatkezelő képes. Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a másolat készítését megtagadhatjuk, amennyiben az más érintettek jogaira és szabadságára nézve hátrányos helyzetet teremthet.

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.
Az Adatkezelő köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
• ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtése 16. életévét be nem töltött kiskorú személyes adataival összefüggésben és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adattörlési kérelmet nem lehet teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés szükséges az alábbi célok elérése érdekében:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• az adatkezelésre egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, valamint népegészségügyi közérdekből kerül sor;
• A személyes adatok kezelése közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik és a személyes adatok törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, Ön azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány és Ön tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

ADATHORDOZHATÓSÁG
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelőt, ha:
• az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
• az adatkezelés automatizált módon történik.
Joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
Az adathordozhatóság korlátját képezhetik azonban más érintettek jogai és szabadságai.

TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdeken, közérdeken vagy közhatalmi jogosítványon alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

AZ AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALLAL ÉS PROFILALKOTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ennek a jognak a korlátai:
• az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
• meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

JOGÉRVÉNYESÍTÉS
A kérdésével és a panaszával fordulhat az Adatkezelő Képviselőjéhez.
Képviseletre jogosult: Pataki Krisztina
Elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlapja:  https://www.irtorna.hu


Ön panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. A NAIH elérhetősége a következő:
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11;
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.;
Telefon:  +36 1 391 1400;
Fax:  +36 1 391 1410;
Honlap:  https://www.naih.hu
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ön a jogai érvényesítése végett bírósághoz fordulhat. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék. A törvényszékek elérhetőségei az alábbi internetes hivatkozáson találhatók meg: https://birosag.hu/torvenyszekek.

Kelt: Dunakeszi, 2020. 
 
2020 © irtorna.hu – Pataki Krisztina